Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 08.02.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.256, УПИ I-за ОЖС, КОО и спортна площадка, кв. 66, м. „Разсадника" – "Коньовица”

16.02.2023

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 08.02.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец”

16.02.2023

Район "Банкя" обявява обществено обсъждане на Проект: „ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 02659.2198.754 за създаване на УПИ II-„за парк“, УПИ III-754„за уч. център" в частта на ПИ, попадаща в устр. зона „Жм2“ и свързаното с това изм. контактно УПИ I„за комплексно жил. строителство“, кв. 10, гр. Банкя, ИПУР м/у о.т.80В и о.т.120, ул. "Варна", м/у о.т.121, ул. "Окол", кв. "Вердикал", р-н "Банкя"

26.01.2023

Район "Люлин" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за изграждане на връзка на Втори метродиаметър на метрото в София с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София – Кюстендил, р-н „Люлин“ и р-н „Връбница“, м. „Северен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“

12.01.2023

Район „Младост“ обявява процедура по обществено обсъждане на: Обща и подробна схема за поставяне на преместваем обект за търг. дейност в УПИ III, кв. 7, м. "Младост 3", съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 12, т. 3 от ЗУЗСО

04.01.2023

Район „Връбница” съобщава за представяне на Проект за изменение на ПУП – ИПР за изграждане на връзка на II метродиаметър на метрото в София с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София – Кюстендил, р-н „Люлин“ и р-н „Връбница“, м. Северен парк-Гробищен парк-Бакърена фабрика, м. ж.к. "Обеля-1“; ИПР на УПИ III-1754 и създаване на нови УПИ III-2933

21.12.2022

Р-н "Студентски" обявява обществено обсъждане на проект "ПУП – ИПРЗ в териториален обхват на УПИ I-за общ., УПИ VIII-1717, общ. от кв. 120а и УПИ III-за общ. и КОО от кв. 120б за образуване на нови УПИ III-4740 „за ЖС, М-н, офиси и ПГ“, УПИ IV-4490 „за ЖС,

02.12.2022

Район „Нови Искър“ определя дата за обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на обект: "Открит обект за културни дейности – изложбена площ (фермерски пазар) и санитарен възел, свързан с функционирането му"

22.11.2022

Район "Младост" обявява обществено обсъждане на преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с Протокол № ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. "Горубляне 2"

15.11.2022

Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за „ПУП – Изменение на план за регулация – ИПР за м. гр. Банкя, кв. 119, УПИ ХХ – „за лесопарк“, с цел образуване на нов УПИ XXXVIII-1235 „за ЖС“ по имотни граници на ПИ с идентификатор 02659.2194.1325 по КККР на гр. Банкя, район „Банкя“

15.11.2022

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...