Район „Люлин“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на ел. кабел НН 1 kV през ПИ с идентификатор 68134.4405.102 за електрозахранване на „склад за пакетирани храни на едро и офис“ в ПИ с идентификатор 68134.4405.52, кв. „Филиповци" – Биотехника, район „Люлин“


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12, т. 3 от Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУУТСО), приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., Ви уведомява, че е издадена Заповед № РЛН22-РД09-238/27.10.2022 г. на кмета на район „Люлин“ –СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на ел. кабел НН 1 kV през ПИ с идентификатор 68134.4405.102 за електрозахранване на „склад за пакетирани храни на едро и офис“ в ПИ с идентификатор 68134.4405.52, кв. „Филиповци" – Биотехника, район „Люлин“.

Представянето на проекта да се проведе на 02.11.2022 г. от 17:00 ч. в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. "Люлин 3", бул. „Захари Стоянов“, бл. 324-325П.

В срок до 17:00 ч. на 11.11.2022 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин”. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин” – гр. София, бул. „Захари Стоянов” № 15 или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на район „Люлин”, бул. „Захари Стоянов” № 15, ж.к. „Люлин – 3 м.р.”, бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 5, ап. 14, стая 34.

Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239 и при арх. Яна Колева на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

На 16.11.2022 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, да се проведе заключителна обществена дискусия в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. "Люлин 3", бул. „Захари Стоянов“, бл. 324-325П.

Обявлението, заедно със Заповед № РЛН22-РД09-238/27.10.2022 г. на кмета на район „Люлин" – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на СО – район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/  за сведение.

Приложение:
Заповед № РЛН22-РД09-238/27.10.2022 г. 

 

КМЕТ НА РАЙОН "ЛЮЛИН":
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ

28.10.2022