Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

Дата на откриване: 24.03.2021

Дата на приключване: 06.04.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт в дирекция „Култура“


Тема: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 16.02.2021

Дата на приключване: 01.03.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов, Генчо Керезов – заместник-кметове на СО

Лице за контакти: Нели Манчева – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Програма „Навън“ - за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда - площадка „Мавзолей“

Дата на откриване: 10.02.2021

Дата на приключване: 23.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Култура“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Дата на откриване: 20.01.2021

Дата на приключване: 19.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Силвия Грънчарова-Маркова – ст. юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

Дата на откриване: 20.01.2021

Дата на приключване: 19.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев – общински съветник

Лице за контакти: Борис Бонев – общински съветник