Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община, приета с Решение № 23 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г., Решение № 481 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г., Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г., Решение № 552 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4, на вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
 • Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

По електронен път:

 • На електронна поща: dko_so@mail.bg
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
 • Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 24.03.2021 г. до 06.04.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА21-ВК66-2817/22.03.2021 г. относно Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община, приета с Решение № 23 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г., Решение № 481 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г., Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г., Решение № 552 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г.
 • Проект на решение
 • Приложение № 1 към доклада (НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА за символиката и отличията на Столична община)
 • Оценка на въздействието на проекта на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община, приета с Решение № 23 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г., Решение № 481 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г., Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г., Решение № 552 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г.

5. Координати за връзка:

 • Биляна Балева, ст. юрисконсулт в дирекция „Култура“
 • Eлектронна поща: bilyana.baleva@sofia.bgdko_so@mail.bg
 • Телефон: 02/987 28 27

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА:

Кирил Гогов  (публикувано на 07.04.2021 г.)