Тема: Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО)

Дата на откриване: 21.06.2022

Дата на приключване: 20.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева, Борис Милчев – общински съветници

Лице за контакти: Николай Игнатов


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 17.06.2022

Дата на приключване: 17.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Иванка Благова, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

Дата на откриване: 16.06.2022

Дата на приключване: 16.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Лорита Радева, Анна Стойкова, Симеон Колев, Димитър Вучев, Прошко Прошков, Радослав Абрашев – общински съветници

Лице за контакти: инж. Румяна Гълъбова, началник-отдел „Въздух“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 16.06.2022

Дата на приключване: 16.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Христо Ганков – началник-отдел „Категоризация и контрол“ в ОП „Туризъм“; Катерина Сотирова – старши юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“


Тема: Общинска програма за закрила на детето за 2022 година

Дата на откриване: 15.06.2022

Дата на приключване: 15.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Яна Селиктар – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“