Проект на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-1007/25.01.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община


1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Симеон Ставрев – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-1007/25.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

По електронен път:

  • На ел. поща:  desislava.mileva@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-1007/25.01.2023 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 28.01.2022 г.  до  27.02.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“
  • тел. за връзка 02/9377338
  • ел. поща: desislava.mileva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.