РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА (изтегли)


Регистърът на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община е създаден на основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование и се води в съответствие с Наредба, приета с Решение № 82/23.02.2017 г. от Столичния общински съвет.
 

В Регистъра се попълва информация съгласно информационна карта по образец и се съдържат следните данни:

 1. Регистрационен номер на първоначалното вписване;
 2. Наименование на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 3. Община, град/район, село;
 4. Адрес на управление;
 5. БУЛСТАТ:
 6. Телефон;
 7. E-mail;
 8. Интернет страница;
 9. Директор;
 10. Акт за общинска собственост № .../дата, месец, година;
 11. Брой сгради, в т. ч. филиали, адрес, телефон;
 12. Условия за достъп на деца с увреждания;
 13. Брой групи;
 14. Източници на финансиране;
 15. Участие в проекти;
 16. Брой персонал;
 17. Средна месечна брутна заплата.

АРХИВ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА (изтегли)


АРХИВ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА (изтегли


АРХИВ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА (изтегли)


АРХИВ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНИТЕ 2017/2018 И 2018/2019 ГОДИНИ (ПО РАЙОНИ)


ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Район ''Банкя'' Район ''Искър'' Район ''Младост'' Район "Подуяне''
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район ''Надежда'' Район ''Сердика''
Район ''Връбница'' Район ''Красно село" Район ''Нови Искър'' Район ''Слатина''
Район ''Възраждане'' Район ''Кремиковци" Район ''Оборище'' Район ''Средец''
Район ''Изгрев'' Район ''Лозенец'' Район ''Овча купел" Район ''Студентски''
Район ''Илинден'' Район ''Люлин'' Район ''Панчарево'' Район ''Триадица''