Публикувани на 02.04.2017 год., допълнени на 26.03.2024 год.

Осъществявайки достъп до информация и услуги от Официалния електронен портал на София, Вие приемате условията за неговото ползване.
Официалният електронен портал на София е собственост на Столичната община.
Представената в портала информация е свободно достъпна и е предназначена за лична, обществена и некомерсиална употреба.
Позволено е запазване на информация от портала върху електронни носители или разпечатване единствено за лични нетърговски цели и в случай на наличен обществен интерес. Позволено е огласяване на информация от портала в средства за масова информация, без манипулиране на данни и с изискване да бъде цитиран източникът.
Някои индивидуални документи в електронните страници на портала могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи.
Ползване на информация от портала, извън случаите цитирани до тук се допуска при писмено съгласие от страна на Столичната община.
Ако не сте съгласни с условията за ползване на Официалния електронен портал на София, моля не използвайте информация и услуги от него.
Настоящите правила за ползване са споразумение между Столичната община и посетителите на портала, което се прилага, докато една от страните не го прекрати.
Вие можете да го прекратите като не използвате и не достъпвате портала на Столичната община и унищожавайки материалите, които сте изтеглили, отпечатали или запазили от него по друг начин.
Столичната община може да ограничи достъпа до портала на потребители, за които е установено, че нарушават правилата за ползване, както и да предприеме други мерки за защита на интересите си.
Настоящите условия се дефинират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Авторско право

Софтуерът, наличен за зареждане от този портал или препратки към такъв, е защитен с авторски права, които принадлежат на съответните производители.
Дизайнът, структурата, прецизната актуализация и съдържанието на този електронен портал са предмет на авторско право, което принадлежи на Столичната община.
Столичната община е изключителен собственик на идеята и осъществяването на портала, и всички приложения и модули на портала са собственост на общината. Столичната община е собственик на всички публикации и материали в портала.
Ако забележите нарушение на авторски права в портала, моля, уведомете ни на електронен адрес: webmaster@sofia.bg .

Отговорности

Предлаганата информация е коректна и актуална, но Столичната община не гарантира, че електронните страници не съдържат неточности и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните и че достъпът до тях е непрекъсваем. Столичната община не носи отговорност за последствия, предизвикани от действия на посетители на портала, както и щети, пропуснати ползи или прекъсване на бизнеса, които са произтекли от употреба или невъзможност за употреба на съдържащите се в него информационни материали. Представяните от общината електронни копия на административни актове, имат само информативен характер.
Като условие за ползване на портала, се смята, че потребителят приема да не ползва предоставената му информация за каквато и да е дейност, забранена от закона, нарушаваща добрите практики или неотговаряща на тези правила.
За облекчаване обслужването на потребителите на портала публикуваме връзки към сайтове, които не се поддържат от Столичната община. Ако използвате тези препратки, вие напускате настоящия портал и Столичната община не поема отговорност за ползването на съответните сайтове.

Изпращайки материали до портала (на електронен адрес или през електронните му страници), Вие приемате следните условия:

  • материалите не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
  • материалите не съдържат вируси, както и всякакви вредни или деструктивни елементи от този тип;
  • задължавате се да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, както и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас, във връзка с предоставен от Вас материал;
  • Столичната община може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребител.

Регистрирани потребители

Регистрацията в портала на Столична община е безплатна. Само регистрираните потребители могат да се възползват от някои услуги, като: подаване на документи, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), участие в анкети за регистрирани потребители. Процедурата по регистрация е описана на https://svc.sofia.bg/epsof-registration-procedure.
Столична община си запазва правото да актуализира списъка на предоставяните услуги за регистрирани потребители чрез публикуване на съобщение на портала.
В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Условия за ползване. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация потребителят може да бъде лишен от правото на достъп до услугите на портала.
​​​​​Потребителите могат по всяко време да обновят посочените данни за себе си, да допълнят информация или да заявят желание същите да бъдат изтрити.
Повече информация за правата на потребителите, можете да намерите на https://www.sofia.bg/en/protection-of-personal-data.
Регистрираните потребители  в портала са отговорни за всички действия, които се извършват от името на техния профил и са длъжни да не предоставят на трети лица паролата за достъп до профила им. Потребителите са длъжни да уведомят незабавно Столична община в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв.

Потребителски акаунти за достъп до услуги в портала, които не са използвани повече от 90 дни, се изтриват. При необходимост, потребителите могат да регистрират нов акаунт по всяко време.

Регистрацията в портала не осигурява достъп до информационни системи и други справки, като: система на Контактния център на Столична община (https://call.sofia.bg), Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас (https://kg.sofia.bg), Деловодна справка (https://svc.sofia.bg/clerk-report), Проверка и плащане на местни данъци и такси (https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf). Достъпът до изброените системи и справки е свободен или се изисква отделна регистрация в съответната система.

Столичната община си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време, без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в портала.
Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения.

Връзка с екипа по поддръжката на портала

Ако имате въпроси, коментари и предложения относно условията за представяне на публичната информация, можете да пишете на адрес: https://call.sofia.bg
За връзка с екипа по поддръжката на портала за електронна смяна на адресна регистрация, можете да пишете на адрес: address@sofia.bg