Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област.
Столичната община обхваща 38 населени места, от които 4 града (София, Банкя, Бухово и Нови Искър) и 34 села.

Столичната община е юридическо лице със своя собственост (публична и частна) и свой бюджет. Органите на управлението на общината – Столичният общински съвет и Кметът – се избират от гражданите на Столична община с мандат от 4 години.

Органите на управлението определят и осъществяват своята политика за изграждането и развитието на общината, решават проблеми от местен характер, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравеопазването, социалната, образователната, културната, комунално-битовата дейност, териториалното устройство, разпореждането и управлението на общинската собственост, безопасността на движението и обществения ред и др. 

Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, специализирани в отделни области. В момента действат 13 постоянни комисии.

Столичният общински съвет при необходимост може да създава и специализирани органи. За реализацията на общинската програма за преобразуване и приватизация на общинските предприятия е създадена Столична общинска агенция за приватизация.

Кметът на общината като изпълнителен орган ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, отговаря за спазването на обществения ред, за изпълнението на бюджета, на дългосрочни програми и има други специфични функции. Общинската администрация е структурирана по функционални и отраслови управления и отдели, ръководени по направления от избрани от Столичния общински съвет по предложение на кмета зам.- кметове.

София е разделена на 24 района. Кметовете на райони решават въпросите, възникващи от ежедневните потребности на населението по местоживеене, административното обслужване на гражданите, благоустрояването, хигиенизирането и др.

Район ''Люлин'' Район ''Сердика'' Район ''Красно село'' Район ''Триадица'' Район ''Младост'' Район ''Нови Искър'' Район ''Оборище'' Район ''Овча купел'' Район ''Илинден' Район ''Искър'' Район ''Красна поляна'' Район ''Лозенец'' Район ''Надежда'' Район ''Средец'' Район ''Подуяне'' Район ''Студентски'' Район ''Банкя'' Район ''Изгрев'' Район ''Кремиковци'' Район ''Връбница'' Район ''Витоша'' Район ''Панчарево'' Район ''Слатина'' Район ''Възраждане''


Районни администрации

Изберете интересуващата Ви районна администрация от картата вляво.

От връзката към сайта й ще получите актуална информация за нейната структура, дейност, приемни дни и контакти.