Чл. 70. (1) Дирекция „Общински строителен контрол“ ръководи, планира  и  осъществява  контрол при проектирането  и  разрешаването  на строителството, както  и  върху  извършващото  се  строителство  на  територията  на Столична община, регистрира въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта  и  пета  категория,  с  издадени  разрешения  за  строеж  от  главния архитект на Столична община и районните главни архитекти, осъществява проверки в районните технически служби и други.

(2) Структура на дирекция „Общински строителен контрол“:

1. Отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“

2. Отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“.

(3) Общи функции:

1. Упражнява методическо ръководство на техническите служби и издава общи указания за уеднаквяване на тяхната практика във връзка с прилагането на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове на основание чл. 223, ал. 1 и чл. 224а, ал. 2 от ЗУТ.

2. Упражнява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти и разрешения за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазване на действащите нормативни актове по устройство на територията на основание чл. 223, ал. 1 и чл. 224а, ал. 2 от ЗУТ.

3. Спира дейности и строителство в предоставени за ползване гори, земи и водни площи в защитени територии – общинска собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти.

4. Организира воденето на регистър на издадените разрешения за строеж на територията на Столична община.

5. Води регистър на въведените в експлоатация строежи.

6. Организира единен регистър на въведените в експлоатация строежи от районните общински администрации на територията на Столична община.

7. Организира воденето на регистър на издадените разрешения за строеж на територията на Столична община за елементите на техническата инфраструктура.

8. Организира воденето на регистър на издадените разрешения за поставяне на територията на Столична община за преместваеми и рекламни елементи.

9. Води регистър на техническите паспорти на строежите на основание чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ.

10. Контролира разполагането на преместваеми обекти на търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане.

11. Подготвя удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежите на територията на Столична община, разрешение от главния архитект на Столична община и от главните архитекти на райони на Столична община на основание чл. 177, ал. З от ЗУТ.

12. Подготвя удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти, когато разрешението за поставяне е издадено от главния архитект на Столична община на основание чл. 23, ал. 4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община  (НПОРИМДЕРДТСО), във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и § 1, ал. 1 и ал. 2 от ДР на наредбата.

13. Разглежда идейни, технически и работни инвестиционни проекти на основното и допълващо застрояване за строежи, за които главният архитект на Столична община е компетентен да издаде разрешение за строеж.

14. Разглежда проекти за преработка към разрешения за строеж за издаване на заповед по чл. 154 от ЗУТ.

15. Изготвя предложения за заповеди по чл. 195 от ЗУТ.

16. Проверява екзекутивна документация, проекти по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ и подготвя удостоверения за обекти по реда на § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ , § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ.

17. Извършва планови проверки на районните технически служби по прилагането на ЗУТ.

18. При констатиране на нарушения от страна на служителите на Столична община, предлага на кмета на Столична община, респ. и на кметовете на райони, да бъде потърсена дисциплинарна и административно-наказателна отговорност на нарушителите.

19. Съставя констативни актове по реда на чл. 224 от ЗУТ.

20. Съставя актове по реда на ЗАНН срещу нарушителите.

21. Подготвя заповеди за спиране изпълнението и забрана достъпа до строежи или части от строежи на основание чл. 224 от ЗУТ, във връзка с чл. 222а от ЗУТ.

22. Подготвя наказателни постановления срещу виновните лица по реда на чл. 232, ал. 5, т. 1, 2, 3, 4 и 6 и ал. 6, чл. 233 от ЗУТ и чл. 237, ал. 2 от ЗУТ, когато актовете за установяване на нарушения са съставени от служителите по чл. 238, ал. 2 т. 1 от ЗУТ на основание чл. 239, ал. 1, т. 6 от ЗУТ.

23. Подготвя заповеди по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ и при необходимост сигнализират компетентната дирекция, в хипотезите на чл. 195, ал. 7 от ЗУТ в случаите на общинско имущество.

24. Подготвя заповеди за назначаване на комисии по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ.

25.Подготвя заповеди за премахване на преместваеми обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ.

26. Подготвя удостоверения за търпимост на строежи на основание §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ и § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, съгл. тяхно предложение

27. Подготвя удостоверения за степен на завършеност.

28. Подготвя удостоверения по реда на § 6 от Наредба №2/2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

29. Изпълнява функции, свързани с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Столична община.

30. В случаи на разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци, в съответствие с изискванията на Наредбата по чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, сигнализират на дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ за предприемане на действията по незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс при необходимост и на направление „Зелена система, екология и земеползване“.

31. Осъществява контрол по изпълнението съобразно упълномощаването, съгласно чл. 88, ал. 1, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

(3) Отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“ има следните функции:

1. Регистрира въвеждането в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория с издадени разрешения за строеж от главния архитект на Столична община и от главните архитекти на райони на Столична община. Подготвя удостоверения по реда на § 6 от Наредба № 2/2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

2. Извършва проверки на строежи и проверки в районните технически служби.

3. Извършва проверки на строежи, отговаря на запитвания и жалби на граждани, юридически лица, организации и ведомства, във връзка с дейността на отдела и по отношение извършващо се незаконно строителство на територията на Столична община.

4. Разглежда преписки и подготвя издаването на удостоверение по реда на   § 16 , ал. 1 от ПР на ЗУТ и § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ.

 (4) Отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“  има следните функции:

1. Разглежда, на основание чл. 142, ал. 2 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТ идейни, технически и работни инвестиционни проекти на основното и допълващо застрояване за строежи, за които главният архитект на Столична община е компетентен да издаде разрешение за строеж.

2. Разглежда проекти за преработка към разрешение за строеж за издаване на заповед по чл. 154 от ЗУТ.

3. Проверява екзекутивна документация, проекти по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ.

4. Дава становище за обекти по § 16 и § 184 от ПЗР на ЗУТ.

5. Извършва проверки на строежи, отговаря на запитвания и жалби на граждани, юридически лица, организации и ведомства, във връзка с дейността на отдела и по отношение извършващо се незаконно строителство на територията на Столична община.

6. Извършва проверки в районните технически служби.

7. Регистрира въвеждането в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория с издадени разрешения за строеж от главния архитект на Столична община и от главните архитекти на райони на Столична община.

8. Подготвя удостоверения за степен на завършеност на строежите.