Чл. 74 (1) Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ осъществява политиката на Столична община за ново строителство на обекти – публична общинска собственост, като осигурява теренна обезпеченост чрез отчуждаване на  имоти – собственост на физически или юридически лица.

(2) Структура на дирекция „Инвестиционно отчуждаване“:

1. Отдел „Отчуждаване и обезщетяване“

2. Отдел „Правно обслужване и процесуално представителство“.

(3) Отдел „Отчуждаване и обезщетяване“ има следните функции:

1. Проучване и провеждане на отчуждителни процедури по реда на Закона за общинската собственост, на имоти – собственост на физически и юридически лица за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти – публична общинска собственост, или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон.

2. Извършване на проверка за проведени отчуждителни процедури по благоустройствените закони, по постъпили от районните общински администрации молби на граждани за снабдяване с документи за собственост чрез обстоятелствена проверка.

3. Издаване на преписи от документи, съхранявани в дирекцията.

4. Извършване на справки и изготвяне на удостоверения и отговори по заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с проведени отчуждително-обезщетителни и реституционни производства.

5. Изготвяне на справки и отчети за усвояването на бюджетни средства от отчуждителни производства.

6. Изготвяне на молби – съгласие от кмета на СО до Агенция по вписванията за заличаване на ипотеки.

(4) Отдел „Правно обслужване и процесуално представителство“ има следните функции:

1. Изготвяне правни анализи за имотите – частна собственост, попадащи в обекти, предмет на отчуждителни производства.

2. Изготвяне проекти на заповеди, договори, писма, становища и справки по правни въпроси, свързани с дейността на дирекцията.

3. Осъществяване процесуално представителство по заведени срещу и от кмета на Столична община  дела по отчуждителни производства, както и други дела, свързани с дейността на дирекцията.

4. Въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от отдела осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация данните се актуализират.

5. Изготвяне проекти на решения за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация по заявления, касаещи дейността на дирекция „Инвестиционно отчуждаване“.

6. Разглеждане на молби за отмяна на отчуждаването по реда на ЗОС и § 9 от ПР на ЗУТ.

7. Довършване на неприключили производства по реда на § 9 от ПР на ЗУТ и ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и други закони.

8. Изготвяне на отговори по заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с дейността на дирекцията.

9. Изготвяне на отговори до администрацията на Президента, МС, СОС и други ведомства.

10. Изготвяне на становища по поставени въпроси с оглед подпомагане дейността на дирекцията и администрацията на Столична община.

11. Предоставяне на правни консултации при извършване на отчуждително-обезщетителни процедури и по искания за отмяна на отчуждаване.

12. Изготвяне на доклади и проекти за решения на СОС във връзка с работата на дирекцията.