Обратно Дончо Барбалов


    ДОНЧО БАРБАЛОВ

    заместник-кмет
    по направление “Финанси и здравеопазване"
     и вр. и. д. заместник-кмет
    по направление "Транспорт и градска мобилност"

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ:      01.10.1966 г.
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:  
2020 г.      Медицински университет – София
     Защитена дисертация и присъдена образователна и научна степен
     Доктор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
2018 г.      Медицински университет – София
     Магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт
     Здравен мениджър
2004 - 2006 г.      City University in Seattle – Washington
     Магистърска програма с финансова насоченост
     Магистър по бизнес администрация, МВА
1987 - 1992 г.      Технически университет София, Електротехнически факултет
     Магистър инженер
   
ЕЗИЦИ:      Английски език (писмено и говоримо)
     Руски език (писмено и говоримо)
   
КВАЛИФИКАЦИИ:  
2017 г.      Курс по "Здравен мениджмънт"
     Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве
       Обучение по системно финансово моделиране,
     организирано от ЕБВР, Лондон
       Обучение по сделки, свързани с акционерно участие,
     организирано от ЕБВР, Лондон
       Обучение по ръководене на екипи,
     организирано от Световна банка, Вашингтон
2002 – 2005 г.      Тематични курсове, свързани с политиката в енергийния, транспортния и водния сектор,
     организирани от Световна банка, Вашингтон
1998 – 2002 г.      Курсове по регулиране на капиталовите пазари,
     организирани от Американска комисия по ценни книжа и фондовите борсите, Вашингтон
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:  
11.2011 г. – до момента      Заместник-кмет по направление "Финанси и здравеопазване"
     Столична община
06.2006 – 11.2011 г.      Старши банкер
     Общинска инфраструктура и околна среда,
     Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР),
     сектор Банки, международни финансови институции
01.2002 – 06.2006 г.      Специалист по проекти, инфраструктура
     Световна банка, София,
     сектор Банки, международни финансови институции
02.1998 – 12.2001 г.      Специалист по проекти,
     Американска Агенция за Международно Развитие (USAID), България
04.1993 – 07.1995 г.      Търговски представител за държавният сектор,
     IBM България