КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА (КСПМ)

 

ЗА СЪВЕТА

Мандат на КСПМ 2020 г.

Мандат на КСПМ 2017 г.


ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ

Следващо заседание на Съвета ще се проведе на 29 януари 2021 г., петък, от 15 ч. през платформата Zoom.us


ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ

Второ заседание на КСПМ - 18 декемвври 2020 г.

  • Обсъждане на Правила за работа на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община
  • Обсъждане на Календар за дейности и заседания на Съвета през 2021 година. Въпроси относно Програма, Стратегия и представяне на механизми на Столична община за подпомагане на младежки дейности

Първо заседание на КСПМ - 11 декември 2020 г.

  • Приветствие от кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова;
  • Представяне на членовете на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община
  • Представяне на Програма „София – град на младите и активните“
  • Организационни въпроси / Актуализиране на Правила за работа на консултативния орган; Обсъждане на предложения за начин на работа; Обсъждане на календар за дейности и заседания

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КСПМ

На основание чл. 44, ал. 1, т. 6, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта, Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027 г.), приета с Решение № 787 по Протокол № 25 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет, стартира процедура по подаване на заявления за участие в Консултативен съвет по политиките за младежта (КСПМ).

През 2017 г. със Заповед № СОА17-РД91-292/18.07.2017 г., изм. със Заповед № СОА19-РД91-60/22.02.2019 г., бе учреден Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, чийто мандат приключи през месец февруари 2020 г.

Всеки желаещ да се включи е необходимо да подаде ФОРМУЛЯР – ЗАЯВЛЕНИЕ в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, в срок до 23 октомври 2020 г.

Заповед № СОА20-РД91-361/14.10.2020 г. на кмета на Столична община за удължаване срока на процедура за включване в КСПМ

Към него се прилагат:

  • Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на парични задължения към държавата (от НАП);
  • Автобиография на лицето, номинирано да представлява юридическото лице, организацията, ученическия съвет и студентския съвет в КСПМ.

Заповед № СОА20-РД91-225/22.07.2020 г. на кмета на Столична община за определяне на структура, процедура и назначаване на комисия за избор на членове за Консултативен съвет по политиките за младежта