РЕЧНИ КОРИТА

 

Списък за речните участъци, включени в плановата Програма за почистване на речни корита, преминаващи през урбанизираната територия на Столична община, за 2022 г.


От 01.04.2020 г. започна почистването на речните корита на територията на Столична община в изпълнение на Годишната планова програма за 2020 година. С приоритет се извършва почистване на водостоците на "Софийски околовръстен път" – Южна дъга. Предстои да се почистят от битови отпадъци бермите и склоновете на реките в централната градска част, Владайска, Перловска и участъците за целогодишна поддръжка. Ще се осигури проводимостта в участъци от реки, които могат да създадат предпоставки за критични или аварийни ситуации.
 

ПОЧИСТЕНИ РЕЧНИ КОРИТА ПРЕЗ 2019 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обратно Река Градоманска – участък от вливането в река Банска след моста на ул. "София"

 

ПРЕДИ СЛЕД
ЯЗОВИРИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Столична община изпълнява функциите на оператор на язовирна стена съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

За язовирите са изготвени и утвърдени инструкции за техническа експлоатация, програми за технически контрол и аварийни планове за действия при екстремни и аварийни условия.

В периода 2011 – 2016 г. основно са ремонтирани язовирите "Суходол – 2", "Мрамор" и "Мърчаево". Изградени са контролно-измервателни системи за следене деформациите на язовирната стена и филтрацията през нея.