Заглавие Дата на публикуване
Столична община открива публично оповестен конкурс № 5-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в район „Възраждане“, бул. „Димитър Петков“ № 115 17.10.2022
Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на 88-мо СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, за зъболекарски кабинет 17.10.2022
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачене и с. Чепинци“ 14.10.2022
„Метрополитен” ЕАД– Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия 14.10.2022
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, м. ’’Разсадника" – "Коньовица”, кв. 100, представляващ незастроен поземлен имот, със специфично конкурсно условие – за търговска, складова дейност 13.10.2022
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 13, пл. № 134, м. Факултета, представляващ незастроен поземлен имот, със специфично конкурсно условие – за спорт, отдих и културни дейности 13.10.2022
„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения, представляващи кафене и сервизни помещения, част от имот, находящ се в сутерена на сградата на ХХХ-то ДКЦ, кота-3, западна фасада на бл. В, CO – район „Връбница“, ж.к. „Обеля“-2, ул. 108-ма 12.10.2022
Район „Люлин“ обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени, публична общинска собственос,т за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки 12.10.2022
Район „Сердика“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, представляващ терен със специфично предназначение: за открит склад 12.10.2022
Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – пубична общинска собственост, находящ се на бул. ’’Александър Стамболийски” № 186, м. ’’Разсадника – Бежанци”, кв. 56, представляващ част от четириетажна сграда, със специфично конкурсно условие – за медицински център и клинична лаборатория 11.10.2022