Заглавие Дата на публикуване
Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от УПИ VII, кв. 6, м. „Комуникационна връзка” между ж.к. „Дружба – 1 ч.” и ж.к. „Дружба – 2 ч.”, АОС 1420/13.11.2013 г., с предназначение „временен открит паркинг“ 16.05.2022
Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – публична общинска собственост – за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) по типов проект за търговска дейност на територията на район „Лозенец“ 13.05.2022
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени в с. Мировяне за разполагане на 2 броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности – павилиони 12.05.2022
„ДКЦ XVII – СОФИЯ“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – първи етаж, състоящо се от 69,64 кв. м 11.05.2022
"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване на обекти под наем за срок от 3 години 10.05.2022
Район „Илинден“ продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 – частна общинска собственост, с обща разгъната площ от 157,96 кв. м, с адрес: ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263 10.05.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда с площ от 116 кв. м, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс, обявен на 01.04.2022 г. 09.05.2022
Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост 05.05.2022
"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните две помещения: помещение-зала и помещение-кабинет № 8, находящи се съответно в сутерена и на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 05.05.2022
„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на сграда, находяща се на ул. „История Славянобългарска” № 6, район "Сердика", с предназначение – за автосервиз 04.05.2022