Заглавие Дата на публикуване
Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващ реална част от сграда, със специфично конкурсно предназначение: за поставяне на вендинг автомати за топли напитки и захарни изделия 25.05.2022
Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващ реална част от сграда, със специфично конкурсно предназначение: за офис 25.05.2022
Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващ реална част от сграда, със специфично конкурсно предназначение: за монтаж на телекомуникационни съоръжения 25.05.2022
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети, находящи се в сградата на центъра 19.05.2022
"ДКЦ XVI – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение,намиращо се в сградата на "ДКЦ XVI – София" за срок от три години, за лекарски кабинет 18.05.2022
Столична община обявява: „Търг № 04-СО-2022 с явно наддаване за продажба на движими вещи – отпадъци, предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, извършвани в инсталациите и съоръженията на Столична община“ 18.05.2022
Столична община обявява публично оповестен конкурс № 7-СО-2022 за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Младост“ 18.05.2022
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот, публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет с манипулационна, находящ се в с. Доброславци 18.05.2022
Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 3-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху общински незастроен имот, находящ се на територията на район „Нови Искър“, с. Локорско, ул. „Ненко Колев“ № 7 16.05.2022
Район „Банкя" обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1403/02.12.2015 г. на CO – район „Банкя", находящ се в гр. Банкя, кв. "Градоман", ул. „Цар Симеон" № 144, представляваща помещения с площ 122 кв. м и тераси с площ 46 кв. м от сграда 16.05.2022