Заглавие Дата на публикуване
”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І и ІІ метродиаметър 14.11.2019
"ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за дентални кабинети 13.11.2019
„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: "Обособено място от покрива на административна сграда на "Метрополитен" ЕАД на ул. ”Княз Борис І” № 121 за поставяне на съоръжение с ажурна светеща реклама" 13.11.2019
„Метрополитен” ЕАД обявява продължаване на конкурсната процедура за отдаване под наем на обекти – стационарни рекламно-информационни елементи, собственост на "Метрополитен" ЕАД 08.11.2019
"Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот за извършване на медицинска дейност – кабинет с № 42, за общо практикуващ лекар 06.11.2019
Район „Средец” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – подземна тоалетна с железобетонна конструкция, находящ се в гр. София, район „Средец“, м. „Центъра“, кв. 405а, ул. „Ангел Кънчев“ № 9 31.10.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост, с предназначение за образование – 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 29.10.2019
Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, на територията на район “Подуяне” 24.10.2019
Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, с предназначение: за временен открит паркинг, до започване на действия по реализиране на предвидените по ПУП мероприятия, за срок не по-дълъг от 10 (десет) години 22.10.2019
Район „Овча купел” обявява удължаване на срока с 15 дни за подаване на оферти в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион 21.10.2019