Заглавие Дата на публикуване
Район „Овча купел” отменя конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ 49,00 кв. м ученически бюфет 09.01.2020
Район "Надежда" обявява удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот (терен), находящ се в м. Ж.к. "Надежда 1а и 1б“, кв. 245, със специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност 09.01.2020
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет 20.12.2019
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля 2“ 20.12.2019
„ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти и помещения, с предназначение – кабинети, санитарен магазин, аптека, терен за поставяне на кафе машина и др. 19.12.2019
Район „Люлин” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които са части от имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения в училища и в административната сграда на СО – район „Люлин“ 16.12.2019
Район „Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположена в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м (отменен) 16.12.2019
Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположен в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически стол, с площ 102 кв. м (отменен) 16.12.2019
Район „Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ 49,00 кв. м ученически бюфет (отменен) 16.12.2019
Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на част от помещение в сграда – частна общинска собственост, находящ се в район „Банкя", УПИ IV – за поща и курортно бюро 12.12.2019