Заглавие Дата на публикуване
Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 04.03.2021 г. до 19.03.2021 г., определеният в утвърдената конкурсна документация № РСР21-ВК66-102/22.01.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“ 04.03.2021
„ДКЦ 11 – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 01.03.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 01.03.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“ 01.03.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Вихрен“ и „Бъкстон“ 01.03.2021
„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 26.02.2021
Район „Банкя” обявява отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, представляваща част от партерен етаж 26.02.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 26.02.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти: сграда – резиденция, ресторант, полумасивна сграда 26.02.2021
„ДКЦ V – София” ЕООД обявява процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с предназначение за „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър) 24.02.2021