Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот самостоятелен обект, част № 2 в сграда № 5 (хидрофор) 28.05.2020
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява продължаване на срока за подаване на оферти за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 27.05.2020
„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост 22.05.2020
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост – сгради 19.05.2020
„ДКЦ ХХХ – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения, представляващи кафене и сервизни помещения 18.05.2020
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – работилница, находящо се в сутерена на сградата на ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 11.05.2020
Район „Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост 07.05.2020
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на: кабинети, помещения и оптика 07.05.2020
Район „Нови Искър” обявява публично оповестен конкурс за лекарски кабинет и манипулационна 04.05.2020