Заглавие Дата на публикуване
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на специфичен обем от помещенията в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, наричан „точка”, в който обем се монтират и разполагат всички необходими приспособления и устройства за излъчване на телевизионни предавания в същите помещения 23.03.2021
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с площ 153 кв. м 22.03.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 20.03.2021
Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2021 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и "Държавно ловно стопанство – Витиня", в района на действие на Регионална дирекция по горите – София 19.03.2021
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на ½ от незастроен недвижим имот, находящ се в гр. София 19.03.2021
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на самостоятелен обект (помещение) в сграда, със застроена площ от 161 кв. м, находящ се в гр. София 19.03.2021
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци" 12.03.2021
Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: "Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“ 12.03.2021
„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение, предназначено за аптека 08.03.2021
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на шест помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на дружеството 05.03.2021