Заглавие Дата на публикуване
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект с площ 22,40 кв. м, находящ се на партерен етаж в болничен комплекс 09.02.2021
"ВиК" ЕАД, град София, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност 08.02.2021
„Столичен Автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 440 кв. м в АП „Малашевци“ за провеждане на практическо обучение и изпити на кандидати за водачи на МПС” 05.02.2021
Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2021 г., в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София” 01.02.2021
Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. ’’Освобождение” № 25, представляваща помещение за бюфет 01.02.2021
Столична община обявява търг с явно наддаване с продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ 28.01.2021
„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с предназначение на имота за аптека (актуализирана дата за провеждане на конкурса) 26.01.2021
Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост 23.01.2021
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, намиращ се на сутеренен етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД 20.01.2021
Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия 20.01.2021