Назад

Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващ реална част от сграда, със специфично конкурсно предназначение: за монтаж на телекомуникационни съоръжения

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 и  ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка Решение № 789/25.11.2021 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-889/10.05.2022 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващи:

Части от едноетажна масивна сграда (3 бр. помещения) с обща площ от 64 кв. м, цялата с площ от 334 кв. м с идентификатор  68134.8360.591.1,  находяща се в гр. София, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 14, СО – район „Кремиковци“  – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години.

Специфични условия за конкурса: за монтаж на телекомуникационни съоръжения.

Начална конкурсна наемна цена: 350,00 лв./месец без ДДС.

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
  2. Цена на конкурсната документация: 60лв. с ДДС;
  3. Гаранция за участие в конкурса: 120лв.
  4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 25.05.2022 г. до 29.06.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
  5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 25.05.2022 г. до 29.06.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
  6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

          - Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 30.06.202г. от  10:00часа.

  1. Организатор на конкурса:

          СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:
                                                                    /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/