Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващ реална част от сграда, със специфично конкурсно предназначение: за офис

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с  ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка Решение № 789/25.11.2021 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-889/10.05.2022 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващи:

Реална част от сграда с площ 10,00 кв. м, с  идентификатор 68134.8270.907.1, цялата с площ от 368,00 кв. м, съгласно КККР, одобрен със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК,  находяща се в имот с идентификатор 68134.8270.907, кв. "Сеславци",  ул. „Стара планина“ № 47, район „Кремиковци“, АпОС № 1920/08.06.201г.

Специфични условия за конкурса: реална част от сграда за офис, с начална конкурсна наемна цена: 33,00 лв./месец без ДДС.

 

 

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
  2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
  3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
  4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 25.05.2022 г. до 29.06.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
  5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 25.05.2022 г. до 29.06.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
  6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

          - Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 30.06.202г. от  15:00часа.

  1. Организатор на конкурса:

          СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:
                                                                    /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

 

 

25.05.2022