„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем 1-И-ГО/2022 год., за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството

На основание чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Решение по Протокол № 120 от 11.01.2022 год. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, както и Заповед № 02/12.01.2022 год. на изпълнителния директор на „Пазари Юг" ЕАД.

„Пазари Юг" ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем 1-И-ГО/2022 год., за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1506.233, представляващ терен с площ от 16 780,00 м2, находящ се ПИ № 233, кв. 20, НПЗ „Искър-юг”, район „Искър", гр. София.
 2. 4 (четири) броя Модул без топлоподаване с № 1; 2; 3; 4 от сграда с идентификатор 68134.1506, с обща застроена площ от 294,00 м2 всеки, находяща се в кв. 20, НПЗ „Искър-юг”, район "Искър", гр. София.
 3. 13 (тринадесет) броя Модул с топлоподаване от № 5 до № 17 от сграда с идентификатор 68134.1506.233.1, с обща застроена площ от 294,00 м2 всеки, находяща се в кв. 20, НПЗ „Искър-юг”, район „Искър", гр. София.
 4. ПИ с идентификатор 68134.1375.1292 и площ от 3 065,00 м2 заедно с построена в него сграда с идентификатор 68134.1375.1292.1 и застроена площ 67,00 м2, находящи се в м. “Северен парк", район „Надежда“, град София.

Гаранционните вноски за участие в конкурс 1-И-ГО/2022 год. са, както следва:

 • за Поземлен имот с идентификатор 68134.1506.233, представляващ терен с площ от 16 780,00 м2, находящ се ПИ № 233, кв. 20, НПЗ „Искър-юг”, район „Искър”, гр. София, в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди) лв.;
 • за Модул с топлоподаване от сграда с идентификатор 68134.1506.233.1, с обща застроена площ от 294,00 м2, находяща се в кв. 20, НПЗ „Искър-юг”, район "Искър”, гр. София, в размер на 3 000,00 (три хиляди) лв.;
 • за Модул без топлоподаване от сграда с идентификатор 68134.1506.233.1, с обща застроена площ от 294,00 м2, находяща се в кв. 20, НПЗ "Искър-юг”, район "Искър", гр. София, в размер на 3 000,00 (три хиляди ) лв.;
 • за ПИ с идентификатор 68134.1375.1292 и площ от 3 065,00 м2 заедно с построена в него сграда с идентификатор 68134.1375.1292.1 и застроена площ 67,00 м2, находящи се в м. “Северен парк“, район „Надежда“, град София, в размер на 3 000,00 (три хиляди) лв.

Гаранционните вноски се внасят в офиса на организатора "Пазари Юг“ ЕАД в гр. София, бул. "Цар Борис III” № 135Б.

Цената на конкурсните книжа за конкурс 1-И-ГО/2022 год. е 500,00 (петстотин) лева без ДДС, платими при закупуването им в офиса на организатора в гр. София, бул. "Цар Борис III” № 135Б всеки работен ден от 17.01.2022 г. до 01.02.2022 г. вкл. от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 14:30 часа.

Приемане на конкурсни документи на участници в конкурса е всеки работен ден от 17.01.2022 г. до 01.02.2022 г. вкл. от 09:00 до 12;00 часа и от 13:00 до 15;30 часа в офиса на организатора в гр. София, бул. “Цар Борис III" № 135Б.

Участниците в конкурса следва да попълнят по указания начин приложените образци и да представят следните документи:

 1. Заявление за участие – Образец № 1;
 2. Административни сведения – Образец № 2;
 3. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – Образец № 3;
 4. Декларация за извършен оглед на имота, предмет на конкурса – Образец № 4;
 5. Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с дата нe по-ранна от 17.01.2022 г.
 6. Регистрация по ЗДДС (ако има такава);
 7. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;
 8. Документ за закупени конкурсни книжа – копие (Издава се от организатора на конкурса);
 9. Документ за внесена гаранционна вноска за участие в конкурса – копие (Издава се от организатора на конкурса);
 10. Предложение (оферта) за наемна цена на обекта за месец без ДДС – Образец № 5.

Информация за конкурса може да се получи в офиса на дружеството, на тел. 02/44 72 470, 02/44 72 474 и на www.pazari-vug.bg .

Оглед на обектите може да се направи в периода от 17.01.2022 г. до 01.02.2022 г. включително, от 10:00 до 14:00 ч. след предварителна уговорка на тел. 02/44 72 470.

За провеждането на конкурсите ще бъдат назначена петчленна комисия, в чийто състав ще бъдат включени представител на дирекция "Икономика и търговска дейност" при Столична община и правоспособен юрист.

Конкурсната комисия ще заседава на 02.02.2022 г. от 10:00 часа за конкурс 1-И-ГО/2022 год.