Заглавие Дата на публикуване
"Софийски имоти" ЕАД обявява конкурс за учредяване право на строеж за: Построяване на сграда върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.304.293" 03.09.2021
„ДКЦ XX – София” ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на търговски обекти № 1 и № 3, аптеки 02.09.2021
Район „Надежда“ удължава срока за приемане на документи за отдаване под наем на части от поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Надежда“ 01.09.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на обекти № 1, № 2 и № 3 по Схема № 15 за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на район „Слатина” 31.08.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на обекти № 1 и № 2 по Схема № 17 за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на район „Слатина” 31.08.2021
„ДКЦ VI – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти в сградата си: помещение (за магазин за оптика) и площи (за автомат за топли напитки и автомат за закуски), находящи се в гр. София, район „Илинден” 27.08.2021
Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находяща се на партерния етаж в сградата на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, предназначена за поставяне на 1 брой банкомат 26.08.2021
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна”, с предназначение – за търговска или друга обслужваща дейност 24.08.2021
Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, по обява от 16.07.2021 г., на район „Връбница“, за помещение, представляващо самостоятелна стая на последен етаж и част от покривното пространство – за разполагане на антенно оборудване 23.08.2021
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на поземлен имот, обявен с обява от 16.07.2021 г. на район „Връбница“, с предназначение – за открит склад 23.08.2021