Заглавие Дата на публикуване
„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за кабинет, гаражна клетка и помещения 08.06.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти 08.06.2021
Район „Лозенец“ oткрива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия, намиращ се на кръстовището ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“ 07.06.2021
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на седем помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 02.06.2021
„Егида – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД 02.06.2021
Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 01.06.2021 г. до 16.06.2021 г., на определения в утвърдената конкурсна документация № РСР21-ВК66-463/14.04.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени и помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“ 01.06.2021
Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години, на свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост: гр. София, район „Надежда“ 31.05.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение заедно с прилежащи ид. части – за кметство, поща и магазини, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36“ 25.05.2021
Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Казичене, ул. "Цар Борис III" № 54, представляваща самостоятелен обект със специфично конкурсно условие: за разполагане на техническа апаратура за интернет услуги 21.05.2021
Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 21.05.2021 г. до 07.06.2021 г., крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“ 21.05.2021