Заглавие Дата на публикуване
Район “Слатина” обявява удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни, считано от 01.07.2020 г., на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект, част 2 в сграда № 5 (хидрофор) 01.07.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – помещение за стоматологичен кабинет 30.06.2020
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за поставяне на банкомат и кафе, срокът за подаване на офертите е продължен 29.06.2020
Столична община обявява конкурс за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект (кафене) на ет. 5 от административна сграда на Столична община, находяща се на ул. „Московска” № 33 25.06.2020
"ДКЦ V – София" ЕООД открива конкурс за отдаване под наем на помещения, съставляващи обособена част от недвижим имот (обект), намиращ се на I етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД 24.06.2020
"Втора МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност, предоставен за управление на "Втора МБАЛ – София" ЕАД 16.06.2020
„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, предназначено за аптека 12.06.2020
Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г. 11.06.2020
"Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на приземно помещение на ул. “Българска морава” № 2 – за кафе-клуб 11.06.2020
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот: едноетажна сграда на ул. „Уошбърн” № 42, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД 11.06.2020