Заглавие Дата на публикуване
"Първа МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар 15.07.2020
Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост, находящ се в м. ”Разсадника – Бежанци”, бул. ”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52, за разполагане на преместваеми обекти 13.07.2020
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за вендинг машини за кафе, закуски, фреш и банкомат 03.07.2020
Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособена група от функционално свързани помежду си помещения с предназначение „ведомствено заведение за хранене“ 01.07.2020
Район “Слатина” обявява удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни, считано от 01.07.2020 г., на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект, част 2 в сграда № 5 (хидрофор) 01.07.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – помещение за стоматологичен кабинет 30.06.2020
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за поставяне на банкомат и кафе, срокът за подаване на офертите е продължен 29.06.2020
Столична община обявява конкурс за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект (кафене) на ет. 5 от административна сграда на Столична община, находяща се на ул. „Московска” № 33 25.06.2020
"ДКЦ V – София" ЕООД открива конкурс за отдаване под наем на помещения, съставляващи обособена част от недвижим имот (обект), намиращ се на I етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД 24.06.2020
"Втора МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност, предоставен за управление на "Втора МБАЛ – София" ЕАД 16.06.2020