Заглавие Дата на публикуване
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – собственост на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД 21.10.2020
Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ трети етаж от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2, със специфично конкурсно условие – за частно училище 20.10.2020
Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на две обособени части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене, ул. „Софийска“, за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони)" 14.10.2020
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на терен – паркинг, с прилежащи стая за охраната и тоалетна за охраната, находящи се на територията на пазар „Ситняково” – зад зеленчуков сектор 05.10.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на терен, предназначен за открит паркинг, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, бул. „8-ми декември“ (пред Студентска поликлиника), с площ от 940 кв. м 05.10.2020
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ самостоятелно помещение със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“ с. Железница 05.10.2020
„ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на „ДКЦ ХХІV – София” ЕООД 30.09.2020
“ВиК” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София 28.09.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическото хранене в бюфет, в общинско училище – 172. ОУ „Христо Ботев“, на територията на Столична община – район „Нови Искър“ 28.09.2020
Район „Нови Искър“ удължава срока на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“ 28.09.2020