Заглавие Дата на публикуване
Район "Панчарево" обявява конкурс за: „Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение – за поликлиника и озеленяване, с. Лозен" 07.12.2020
Район „Илинден” продължава конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, представляващ: "Терен за поставяне на преместваем обект – павилион по индивидуален проект, с предназначение – за търговска дейност, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“ 04.12.2020
Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част от самостоятелен обект, съставляващ помещение за стоматологичен кабинет и прилежащите му идеални части, с. Железница 26.11.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци 25.11.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“ 25.11.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета/, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – Студентски град“ и „Сребърна“ 25.11.2020
Район ”Витоша” обявява удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86-то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая 24.11.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Нови Искър“, с. Чепинци", с предназначение – за стоматологичен кабинет 23.11.2020
"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за поставяне на 6 бр. автомати за топли напитки 20.11.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно самостоятелен обект – обособено помещение за търговска дейност – за жилищно строителство и обществено обслужване" 11.11.2020