Заглавие Дата на публикуване
Район „Нови Искър” обявява публично оповестен конкурс за лекарски кабинет и манипулационна 04.05.2020
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, р-н „Кремиковци“ 16.04.2020
Район „Младост“ удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4082.6095, УПИ V, кв. 5, м. “Младост 1“, админ. адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. “Д-р Стоян Чомаков“, спирка „УМБАЛ "Света Анна“, за поставяне на преместваем обект за разпространение на вестници и списания 15.04.2020
„Метрополитен” ЕАД удължава сроковете за участие в Kонкурс за отдаване под наем на обект: „Рекламни места в метровагоните на софийското метро” (трета обява) 15.04.2020
„Метрополитен” ЕАД удължава сроковете за участие в конкурс за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи (Пета допълнителна обява) 14.04.2020
Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи, деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – помещения 24.03.2020
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява удължаване на срока за подаване на оферти за публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот 19.03.2020
"Метрополитен" ЕАД обявява сроковете за участие в конкурс за отдаване под наем на обект: "Рекламни места в метровагоните на Софийското метро" 19.03.2020
"Метрополитен" ЕАД продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на обекти, собственост на "Метрополитен" ЕАД 18.03.2020
Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, с площ 6 кв. м в ж.к. „Младост 1“ спирка „УМБАЛ "Света Анна“, за поставяне на преместваем обект, с предназначение за разпространение на печатни произведения – вестници и списания 16.03.2020