„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети, площи за поставяне на вендинг машини и др.

 

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, всеки един от които се намира в сградата, в която се помещава „Диагностично-консултативен център ХХІІ – София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9,  както следва:

Описание и предназначение на имотите:

Имот 1: Кабинет № 4 (четири), на 3. етаж, с площ от 22,72 кв. м, заедно с прилежащите му 23,04 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Кабинетът ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, а именно като лекарски кабинет за прегледи, лечение и консултации от общопрактикуващ/-и лекар/-и или като кабинет за термо-визуална диагностика.

Имот 2: Кабинет № 5 (пет), намиращ се на 1. етаж, с площ от 15,84 кв. м, заедно с прилежащите му 16,05 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 3: Кабинет № 5 (пет), намиращ се на 3. етаж, с площ от 15,84 кв. м, заедно с прилежащите му 16,05 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 4: Кабинет № 6 (шест), намиращ се на 3. етаж, с площ от 13,66 кв. м, заедно с прилежащите му 14,96 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 5: Кабинет № 6A (шест буква А), намиращ се на 3. етаж, с площ от 13,66 кв. м, заедно с прилежащите му 14,96 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 6: Кабинет № 7 (седем), намиращ се на 3. етаж, с площ от 16,71 кв. м, заедно с прилежащите му 16,94 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 7: Кабинет № 8 (осем), намиращ се на 3. етаж в сградата, с площ от 17,60 кв. м, заедно с прилежащите му 21,51 кв. м  идеални части от общите части на сградата.

Имот 8: Кабинет № 8А (осем буква А), намиращ се на 3. етаж, с площ от 15,90 кв. м, заедно с прилежащите му 18,00 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 9: Кабинет № 9 (девет), намиращ се на 3. етаж, с площ от 13,70 кв. м, заедно с прилежащите му 13,88 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Предназначение на имотите от № 2 до № 9 включително: Кабинетите ще се ползват от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.

Имот 10: Площ от 1,50 кв. м, намираща се срещу централния вход на лечебното заведение, вдясно от вратата на административния сектор. Предназначение: за поставяне на общодостъпно място на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки.

Имот 11: Площ от 1,50 кв. м, намираща се срещу централния вход на лечебното заведение, вдясно от вратата на административния сектор. Предназначение: за поставяне на общодостъпно място на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни.

Срок на наемане на всеки един от имотите: Три години, считано от датата на подписване на договор за наем за имоти от № 1 до № 9, включително, и три години от  01.03.2021 г.  за имоти № 10 и № 11.

Минимална месечна наемна цена: За Имот 1: Кабинет № 4 (четири) – 415,00 лв. с ДДС. За Имот 2: Кабинет № 5 (пет) –340,00 лв. (триста и четиридесет лева) с ДДС. За Имот 3: Кабинет № 5 (пет) – 290,00 лв. с ДДС. За Имот 4: Кабинет № 6 (шест) – 256,00 лв. с ДДС. За Имот 5: Кабинет № 6A (шест буква А) – 256,00 лв. с ДДС. За Имот 6: Кабинет № 7 (седем) – 306,00 лв. с ДДС. За Имот 7: Кабинет № 8 (осем) – 342,00 лв. с ДДС. За Имот 8: Кабинет № 8А (осем буква А) – 301,00 лв. с ДДС. За Имот 9: Кабинет № 9 (девет) –251.00 лв. с ДДС. За Имот 10: Площ от 1,50 кв. м за  1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки – 300,00 лв. с ДДС. За Имот 11: Площ от 1,50 кв. м за 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни – 220,00 лв. с ДДС.

В размера на месечната наемна цена за Имоти от № 1 до № 9, включително, не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Техният размер се определя по методика, съобразена с Наредба за общинските лечебни заведения на СОС.

Депозит за участие в конкурса: 100,00 лв. (сто  лева) за всеки един от имотите. Ако участник кандидатства за повече от един имот, внася депозит за всеки имот. Ако двама учстника кандидатстват за един имот, внасят един общ депозит. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13:00 часа на 11.01.2021 г.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 11.01.2021 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-високата предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 11.01.2021 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.01.2021 г. от 13:00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 28.01.2021 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.01.2021 г. от  09:30  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407,  Диана Кръстева – и.д. завеждащ административна служба.

 

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД