Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособен търговски обект (кафене – бюфет), находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Столична община на ул. „Московска“ № 33 (Обявата е актуализирана на 11.09.2019 г.) 29.08.2019
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект „Кафе”, с прилежащи към него две помещения за магазин, хранителни стоки и склад, заедно със съответното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата 29.08.2019
Район "Сердика" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имот терен – публична общинска собственост – за временен открит паркинг" 29.08.2019
Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за помещение, находящо се в сграда – публична общинска собственост, на бул. "Рожен" № 61 – със специфично конкурсно условие – за пощенски услуги 27.08.2019
Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за реални части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на вендинг автомати 26.08.2019
Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, с предназначение – за търговска дейност 23.08.2019
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявявя конкурс за наемател на помещение/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други дейности, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД 23.08.2019
Район „Илинден” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот (промишлена сграда) – за тиха и безвредна стопанска дейност 23.08.2019
Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на следния общински имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци” 23.08.2019
Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за части от поземлен имот – публична общинска собственост – 10 (десет) броя преместваеми обекти (павилиони), попадащи в улична регулация – тротоар на бул. „Рожен“ 23.08.2019