Заглавие Дата на публикуване
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост 18.02.2019
Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - общинска собственост, на територията на района 15.02.2019
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост 14.02.2019
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 12.02.2019
Район „Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на едноетажна сграда за обществено хранене - частна общинска собственост 11.02.2019
Район “Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на ученически столове и бюфети по обособени позиции 11.02.2019
Район „Красно село” обявява конкурс за отдаване под наем на масивна сграда със застроена площ 44.00 кв. м, находяща се на ъгъла на бул. „Ген. Тотлебен” и бул. „Пенчо Славейков”, с предназначение „обществена тоалетна“ 08.02.2019
Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, находящи се на бул „Михай Еминеску“, ул. „Цар Иван Асен II” и бул. „Шипченски проход“, представляващи пешеходен подлез „Ситняково“, заедно със 17 броя самостоятелни преместваеми обекти – павилиони 06.02.2019
Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на павилион за бързо хранене 01.02.2019
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София 01.02.2019