Обратно Район "Красна поляна" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 75. ОУ "Тодор Каблешков"

 

СО – район "Красна поляна", уведомява за следното

 

Продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 75. ОУ "Тодор Каблешков", находящо се на територията на СО – район "Красна поляна", разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 (Помещение, отредено за ученическо и столово хранене):

Наемна цена 215 лв. (двеста и петнадесет лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена  nозиция № 2 (Помещение, отредено за ученически бюфет):

Наемна  цена 12,60 лв. (дванадесет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредба  за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008  г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район "Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25, от 08.30 часа на 31.07.2019 г. до 17.00 часа на 14.08.2019 г.

Конкурсни документи се nодават в сградата на район "Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25 – деловодство, от 08.30 часа на 31.07.2019 г. до 17.00 часа на 14.08.2019 г.

Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Разглеждането на офертите ще се проведе на 15.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата  на СО – район "Красна поляна", на адрес: ул. "Освобождение" № 25.

Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 251.