Заглавие Дата на публикуване
„Пазари Запад“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия на пазар „Красна поляна“ и пазар „Люлин IV м.р." 19.04.2018
Район "Оборище" обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Оборище”, ул. „Люлебургас” № 15 18.04.2018
„Пазари Запад“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на материални активи – 34 броя маси за сергийна търговия и 20 броя навеси, разположени на зеленчуков пазар на ул. „Граф Игнатиев“, гр. София 16.04.2018
"IV МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот за разполагане на 1 (един) брой кафеавтомат 11.04.2018
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на кабинети и помещения 05.04.2018
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на дванадесет помещения (лекарски кабинети) 04.04.2018
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 12 помещения за оказване на дентална медицинска помощ, помещения за обособяване на център по лечебна физкултура и помещение за специализирана медицинска помощ (дерматологичен кабинет) 04.04.2018
„ДКЦ – ХVІІІ – София” ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение КАФЕ-КЛУБ (без алкохол) 02.04.2018
Район „Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост („Кафе-ресторант”), намиращ се в сутерена на административната сграда на района, бул. „Цар Борис” № 124 02.04.2018
„Пета МБАЛ – София” EАД обявява търг за отдаване под наем на два съседни кабинета, находящи се в сградата на бул. „Н. Г. Столетов” № 67-А 29.03.2018