Заглавие Дата на публикуване
„Пазари Запад“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – реални части от недвижим имот, заедно с изградените в тях павилиони, собственост на "Пазари Запад" ЕАД – гр. София 30.04.2018
„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на „Пета МБАЛ – София”, за обект за хранене 27.04.2018
Район „Илинден” продължава конкурса за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за офис 25.04.2018
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост 25.04.2018
Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на реални части от имот, частна общинска собственост, с обща площ 10,44 кв. м 24.04.2018
Район „Оборище“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Магазин /клуб/ 24.04.2018
Район "Връбница" продължава сроковете за закупуване и подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони – по одобрен типов проект, съгласно утвърдена схема от гл. архитект на Столична община, находящи се в ж.к. „Обеля 2“ 23.04.2018
Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост: помещение, намиращо се в кв. “Горна баня”, ул. "Перуника" № 3А, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с полезна площ от 41,00 кв. м 23.04.2018
"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс № 2 за отдаване под наем на павилиони и тоалетна, находящи се на пазари „Люлин III м.р.“, „Люлин IV м.р.“ и пазар „Красна поляна“ 19.04.2018
"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс № 3 за отдаване под наем на терени, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ 19.04.2018