Заглавие Дата на публикуване
ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерния, втория и четвъртия етаж на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД 12.06.2018
"Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на "щендери за разпространение на рекламни брошури и информационни материали в метростанциите на Софийското метро" 11.06.2018
Район "Триадица" обявява конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части (обектите са описани по-долу) от недвижим имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти в съответствие с одобрената план-схема за ЮЖЕН ПАРК – III част" 08.06.2018
Район “Искър” обявява конкурс за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост – Помещение „Д” с предназначение „за търговска дейност“ 07.06.2018
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на паянтови едноетажни сгради без сутерен и без устройствен статут, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика” 06.06.2018
“ВиК” ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот – двуетажна жилищна сграда, с площ от 433.65 кв. м, находяща се в с. Мала църква, общ. Самоков 01.06.2018
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се в дясното крило на първия етаж в сградата на дружеството 31.05.2018
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ част от терен с площ от 6 (шест) кв. м, находящ се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава” № 2 30.05.2018
„ДKЦ VI – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот, представляващ част от сграда, разположена на първи етаж – фоайе, със специфично конкурсно условие – за аптека 25.05.2018
ВиК ЕАД – гр. София открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот – масивна едноетажна сграда, изградена за помпена станция 25.05.2018