Назад

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – клубно помещение към трафопост, със застроена площ от 70.56 кв. м, като самостоятелен обект с идентификатор 68134.2815.2857.10.1, находящ се в ж.к. „Връбница 1“

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед  № СОА18-РД09-210/24.02.2018 г.на кмета на Столичната община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост: 

1.1. Клубно помещение към трафопост, със застроена площ от 70.56 кв. м, нанесено в кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрение със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, като самостоятелен обект с идентификатор 68134.2815.2857.10.1, находяща се в гр. София, район „Връбница“, ж.к. „Връбница 1“, с АОС № 329/05.03.1997 г.

Начална наемна цена – 212,00 (двеста и дванадесет) лева за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 23.03.2018 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 10.04.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 11.04.2018 г. от 10,30 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-54; 02/495-77- 62.