Назад

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение в 74. СУ "Гоце Делчев", за спортна дейност

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Решение № 429 по Протокол № 56 от 28.06.2018 г. на Столичен общински съвет и  Заповед № СОА18-РД98-29/21.08.2018 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен  имот – публична общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 8/13.12.1996 г. на СО – район „Връбница“, ж.к. „Връбница 1“, ул. „Бакърено шосе“, представляващ помещение с площ от 187,85 (сто осемдесет и седем цяло и осемдесет и пет) кв. м в сутерена на триетажна сграда – за образование – 74. СУ „Гоце Делчев“ с идентификатор 68134.2820.1532.2, цялата с площ 1 637 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2820.1532 с площ 21 885 кв. м по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Иипълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ III – за училище, от кв. 70 по плана на ж.к. „Връбница 1“.

Специфично конкурсно условие – за спортна дейност.

Начална наемна цена – 423,00 лева/за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 28.09.2018 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто) лева (с вкл. ДДС).

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 16.10.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 17.10.2018 г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-54;56.