Назад

Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ книжарница

СО – район "Витоша" на основание Заповед № СОА17-РД98-64/06.11.2017 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район „Витоша“, представляващ книжарница от 12.20 кв. м, находяща се в сградата на 2. СУ „Академик Емилиян Станев“, кв. "Павлово", ул. „Генерал Суворов“ № 36.
- Срок за наемане – 3 (три) години
- Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лв.
Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България’’ № 102.
- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. "Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 15.02.2018 г. до 16:00 ч. на 22.03.2018 г.
- Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.
Краен срок за приемане на офертите – 16:30 ч. на 26.03.2018 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.
Конкурсът ще се проведе на 27.03.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район "Витоша", ул. "Слънце ” № 2, ет. 2.
Телефон за контакти: 02/8187932