Назад

Район "Триадица" обявява удължаване на срока за приемане на оферти за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, находящо на ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, Заповед № СОА17-РД-98-37/01.08.2017 г. на кмета на Столична община и Протокол от 09.03.2018 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с „Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – публична общинска собственост, находящо се гр. София, СО – район „Триадица“, ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения и застроена площ от 60 кв. метра“.

- Срок за наемане – 5 години
- Предназначение – център за извънкласна дейност (занимални за учебна подготовка на ученици)
- Начална конкурсна месечна наемна цена – 216 лева без ДДС
- Гаранция за участие в конкурса – 100.00 (сто) лв.

Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума в срока, определен за представяне на офертите, по сметка на СО – район „Триадица“:

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, клон „Денкоглу”,

IBAN:BG 25 SOMB 91303324907901

BIC: SOMBBGSF

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Триадица" – гр. София, ул. “Алабин ” № 54. ет. 1. всеки, работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. от 19.03.2018 г. до 02.04.2018 г.

- Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.

- Оглед: след предварителна уговорка с началник-отдел УОСЖФ Паулин Митев между 19.03.2018 г. и 31.03.2018 г., телефон 02/8054185, и след представена квитанция за закупена документация.

- Крайният срок за подаване на офертите е до 16.30 ч. на 03.04.2018 г. в деловодството на СО – район „Триадица”.
 

- Конкурсът ще се проведе на 04.04.2018 г. от 10.00 ч., в Заседателната зала на СО – район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. З.

 

Лица за контакт: Стефания Петрова – юрисконсулт в СО – район "Триадица", тел.: 02/8054104, Бистра Тънкашка – секретар на СО – район „Триадица“, тел.: 02/8054109.

 

ИНЖ. Н. ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН ТРИАДИЦА