Назад

Район “Сердика“ обявява удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, за стоматологичен кабинет, находящ се в Детска градина № 48 „Братя Грим”

Столична община – район “Сердика“, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-459/10.05.2018 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР18-РД98-3/26.06.2018 г. на кмета на СО – район „Сердика“

О Б Я В Я В А:

Удължава се с 15 (петнадесет) календарни дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, за стоматологичен кабинет,  находящ се в Детска градина № 48 „Братя Грим”, за следния обект:

ОБЕКТ №

ВИД И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА

площ (кв. м)

Специфични конкурсни условия

НМНЦ без ДДС (лева)

СРОК ЗА ОТДАВАНЕ

1

Помещение, находящо се в гр. София,  ул. „Марин Д. Христов” № 5,  Детска градина № 48 „Братя Грим”

15,65

стоматологичен кабинет

80,00

10 г. 

 

Срок за закупуване на конкурсна документация и представяне на оферти: от 08.30 ч. на 02.07.2018 г. до 17.00 ч. на 17.07.2018 г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2., ст. 225.

На 18.07.2018 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на СО – район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, етаж. 4, ще се разгледат постъпилите оферти.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SOMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ „Мария Луиза”. Конкурсната документация се получава от деловодството на СО – район “Сердика”, ет. 2, ст. 225. 

Гаранция за участие: 100.00 лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ “Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.