Назад

Район „Нови Искър“ обявява конкурс за: "отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет в 171. ОУ „Стоил Попов“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичен общински съвет, на основание чл. 31 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД98-40/10.10.2018 г. на кмета на Столична община,

Обявява конкурс с предмет: отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет в общинско училище на територията на СО – район „Нови Искър" – сграда, публична общинска собственост, находяща се на територията на 171. ОУ „Стоил Попов“, гр. Нови Искър, кв. "Кумарица", ул. „Светлина“ № 26, с идентификатор 00357.5361.280.7 по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на ИД на АГКК, с площ от 212.00 кв. м, АОС № 4197/01.08.2018 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“.

Началната наемна цена, определена от лицензиран оценител, е  127.20 лв. (сто двадесет и седем лева и 20 ст.) месечно без ДДС.
Специфично конкурсно условие – за бюфет и столова.

- Цена на конкурсната документация – 50 лв. (петдесет лева) без включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 16.10.2018 г. до 16.11.2018 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 123.

- Конкурсът ще се проведе на 19.11.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123.

- В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

- Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв. (петдесет лева) с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон "Денкоглу" № 28 или на касата на района.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „24 часа“, и на таблото за съобщения  в административната сграда на Столична община – район „Нови Искър“.

За информация: отдел УОСЖФРКТД, Столична община – район  „Нови Искър“, телефон 02/9917333.