Назад

Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на реални части от имот, частна общинска собственост, с обща площ 10,44 кв. м

На основание Заповед № СОА18-РД-09-364/16.04.2018 г. на кмета на Столичната  община и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2  и ал. 3 от НОС, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС,

  Столичната община – район „Красно село”

обявява конкурс: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 (ДЕСЕТ) ГОДИНИ НА РЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЩА ПЛОЩ 10,44 КВ. М ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, НАМИРАЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН КРАСНО СЕЛО, М. КРАСНО СЕЛО – ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ, КВ. 314, УПИ ІІ ЗА ОЖС И ОЗЕЛ., АКТУВАН С АКТ № 1619 ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ 07.03.2013 Г. НА СО – РАЙОН КРАСНО СЕЛО“ С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. ДОЙРАН, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ – ПАВИЛИОНИ (ИНДИВИДУАЛЕН/ТИПОВ/КОРПОРАТИВЕН), СЪГЛАСНО ЛОКАЛНА СХЕМА – Ю ЗОНА – ІV, ОДОБРЕНА ОТ ГЛ. АРХИТЕКТ НА ГР. СОФИЯ.

- начална конкурсна наемна цена за ползването на терена, върху който ще се поставят преместваемите съоръжения:

Позиция 1.1. – За Павилион № Ю1, с площ от 5.22 кв. м, и предназначение за търговия с дребни пакетирани хранителни стоки, находящ се на ул. «Дойран», с първоначална конкурсна наемна цена – 77.00 (седемдесет и седем) лева без ДДС;

Позиция 1.2. – За Павилион № Ю2, с площ от 5.22 кв. м, и предназначение за търговия с дребни пакетирани нехранителни стоки, находящ се на ул. «Дойран», с първоначална конкурсна наемна цена – 71.00 (седемдесет и един) лева без ДДС

- размер на гаранцията за участие – една начална конкурсна наемна цена;

- цена на  конкурсната документация – 60 (шестдесет) лв. с ДДС;

- краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.00 ч. на 18.05.2018 год;

- място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” № 124;

- краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 25.05.2018 год.;

Конкурсът ще се проведе на 28.05.2018 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет. 2 в сградата на районната администрация „Красно село”.

Оглед на обекта, предмет на конкурса ще се извършва от 25.04.2018 г. до 18.05.2018 г.              

Адрес на организатора – гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 124.

Телефон за информация – 02/8951156; 02/8951111; 02/8951120