Назад

Район „Илинден” обявява конкурс за: отдаване под наем на самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност, ж.к. „Света Троица”

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-575/06.06.2018 г. на кмета на  Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС    

              СО – район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1202.745.1.136, със застроена площ от 67.57 кв. м, по КККР, за срок  от 10 (десет) години, с предназначение за търговска дейност, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”,  бл. 145Б, вх. Б, ет. 1., АОС № 102/ 30.10.2017 г.           

Начална конкурсна месечна наемна цена: 277.00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка (ФЦ "Люлин") по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;    BIC: SOMBBGSF в полза на СО – район „Илинден“ – срок за внасяне до  01.08.2018 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията до 15,00 ч. на 01.08.2018 г. в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите до 17,00 ч. на 01.08.2018 г. включително в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО.

Провеждане на конкурса на 02.08.2018 г. от 14,00 ч., стая  421, ет. 4., в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата 50.00 лв.  (без ДДС).

Информация на тел.: 02/439 73 47 – район „Илинден”.

Заповед № СОА18-РД09-575/06.06.2018 г.