Назад

"Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – за аптека

"Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (заповед) № 54/13.09.2018 г. на управителя на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. Имотът се състои от: помещение с площ от 34,3 кв. м (тридесет и четири цяло и три стотни квадратни метра), второ помещение с 22,05 кв. м (двадесет и два цяло и нула пет стотни квадратни метра) и сервизно помещение с 10,78 кв. м (десет цяло и седемдесет и осем квадратни метра) или общо в площ от 67,13 кв. м (шестдесет и седем цяло и тринадесет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му общи части на сградата, намиращо се на партерен етаж на триетажната сграда, в коя то се помещава. „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108 (срещу централния вход на сградата).

Предназначение: Имотът ще се ползва като аптека.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: минималната наемна цена е в размер на 1 895 (хиляда осемстотин деветдесет и пет) лв. без ДДС или 2 274 (две хиляди двеста седемдесет и четири) лева с ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и д., както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на косумативните разходи за всеки отделен обект “ – Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София” ЕООД: IBAN: BG65UBBS88881000741340, ВIС: UBBSBGSF, Банка: Обединена Българска Банка. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16.00 часа на 04.10.2018 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС (36 лева с ДДС), платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 04.10.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16.00 ч. на 04.10.2018 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 05.10.2018 г. от 11.00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 16.00 ч. на 18.10.2018 г.

Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 19.10.2018 г. от 11.00 часа.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар

Д-р Цветан Недялков – управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД