Назад

„ВиК” ЕАД – София открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – гаражни клетки, магазини, складове, автомивки и др.

 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – СОФИЯ

 

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 6/31.01.2018 г. на Съвета на директорите на „ВиК” ЕАД, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2017 г., които не се използват за основната му дейност, описани по вид, местонахождение, квадратура и начална наемна цена, както следва: 1. Гаражна клетка № 10 в сграда „Гараж специални коли” с площ от 42 кв. м, с начална наемна цена от 193.00 лв. без ДДС; 2. Помещение (склад), разположено на партерния етаж на шестетажна административна сграда с гаражи с полезна площ от 16.09 кв. м в шестетажната адм. сграда на дружеството, с начална наемна цена от 70.00 лева без ДДС; 3. Помещение „Вентилационно“ в западното ниско тяло на сграда „Авторемонтен корпус" с полезна площ от 33 кв. м, с начална наемна цена от 115.00 лева без ДДС; 4. Помещение „Абонатна станция“ в западното ниско тяло на сграда „Авторемонтен корпус“ с полезна площ от 36.00 кв. м, с начална наемна цена от 125.00 лева без ДДС; 5. Реална част от средно високо тяло на сграда „Авторемонтен корпус“ съгласно скица – извадка от РП на сградата с площ от 576 кв. м, с начална наемна цена от 1 993.00 лева без ДДС; 6. Гаражна клетка № 2 в сграда „Склад резервни части и гаражи” с площ от 34.00 кв. м, с начална наемна цена от 166.00 лева без ДДС; 7. Гаражна клетка № 6 в сграда „Гараж специални коли” с площ от 42.00 кв. м, с начална наемна цена от 193.00 лева без ДДС; 8. МАГАЗИН № 1 – партер, находящ се в гр. София, ж.к. ”Овча купел 1”, в бл. № 415 (20 – 24), вх. ”В”, кв. 104 с площ от 103.00 кв. м, с начална наемна цена от 361.00 лева без ДДС; 9. ПОМЕЩЕНИЕ № 9, находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” с площ от 28.80 кв. м, с начална наемна цена от 92.00 лева без ДДС; 10. ПОМЕЩЕНИЕ № 405/10, находящо се на четвърти етаж от 6-етажната едропанелна сграда с площ от 24.60 кв. м, с начална наемна цена от 112.00 лева без ДДС; 11. Гаражна клетка № 5 в сграда „Склад резервни части и гаражи” с полезна площ от 34.00 кв. м, с начална наемна цена от 166.00 лева без ДДС; 12. ПОМЕЩЕНИЕ № 404, находящо се на четвърти етаж от 6-етажната едропанелна сграда с полезна площ от 16.70 кв. м, с начална наемна цена от 76.00 лева без ДДС; 13. РЕАЛНА ЧАСТ от сграда „Автомивка”, находяща се в югоизточната част на сградата, ведно с пристройката до сграда „Автомивка” с площ от 68.00 кв. м, с начална наемна цена от 213.00 лв. без ДДС и РЕАЛНА ЧАСТ от терен с трайна асфалтова настилка, заключена в пространството между сграда «Автомивка» и еднообемни бетонови гаражни клетки с площ от 72.00 кв. м с начална наемна цена от 92.00 лева без ДДС; 14. ПЕТ БРОЯ ТИР-ПАРКОМЕСТА, разположени в югоизточната част на асфалтовата площадка срещу триетажната административна сграда, собственост на „ВиК“ ЕАД – гр. София, с начална наемна цена от 100.00 лева без ДДС за един брой паркомясто или общо 500.00 лева без ДДС; 15. ПОМЕЩЕНИЕ № 402, на четвърти етаж от 6-етажната едропанелна сграда с полезна площ от 50.00 кв. м, с начална наемна цена от 226.00 лв. без ДДС; 16. ПОМЕЩЕНИЕ № 12, на втори етаж от 6-етажната едропанелна сграда с площ от 32.00 кв. м, с начална наемна цена от 145.00 лева без ДДС; 17. РЕАЛНА ЧАСТ от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В), находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6-етажна административна едропанелна сграда с площ от 98.00  кв. м, с начална наемна цена от 275.00 лв. без ДДС; 18. ДВА БРОЯ ПАРКОМЕСТА, разположени върху североизточната част от свободна незастроена площ с трайна бетонова настилка, с начална наемна цена от 100.00 лв. без ДДС за едно паркомясто или общо 200.00 лева без ДДС; 19. ЕДИН БРОЙ ПАРКОМЯСТО за лек автомобил, разположено източно от контролно-пропусквателния пункт на  базата на „ВиК” ЕАД, с начална наемна цена от 35.00 лева без ДДС; 20. ПОМЕЩЕНИЕ № 405, находящо се на четвърти етаж от 6-етажната едропанелна сграда с площ от 16.70 кв. м, с начална наемна цена от 76.00 лв. без ДДС; 21. Реална част от терен с трайна асфалтовобетонна настилка между обемни гаражни клетки и зелена площ в базата на „ВиК” ЕАД – гр. София с площ от 880 кв. м, с начална наемна цена от 1 118.00 лева, без ДДС; 22. Част от стълбищната площадка при главния вход на шестетажната административна сграда, собственост на „ВиК” ЕАД – гр.София с площ от 86.00 кв. м, с начална наемна цена от 370.00 лв. без ДДС; 23. Част от помещение за АТЦ на партерния етаж  в шестетажната административна сграда собственост на „ВиК” ЕАД – гр. София с площ от  16.45 кв. м, с начална наемна цена от 71.00 лв. без ДДС; 24. ГАРАЖ № І р, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 15.00 кв. м, с начална наемна цена от 52.00 лева без ДДС; 25. ГАРАЖ № V р, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 15.00 кв. м, с начална наемна цена от 52.00 лева без ДДС; 26.  ГАРАЖ № 11, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20.00 кв. м, с начална наемна цена от 70.00 лева без ДДС; 27. Осем броя паркоместа за леки автомобили, разположени между сграда «Двуетажна битова сграда – корпус Д», сграда „Трафопост”, сграда „Бивша съблекалня” и външната ограда на Базата на  „ВиК” ЕАД, с начална наемна цена от 35.00 лева без ДДС за един брой паркомясто; 28. ГАРАЖ № 2, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20.00 кв. м, с начална наемна цена от 70.00 лева без ДДС; 29. ГАРАЖ № 4, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20.00 кв. м, с начална наемна цена от 70.00 лева без ДДС; 30. ГАРАЖ № 11, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20.00 кв. м, с начална наемна цена от 70.00 лева без ДДС.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:
- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД – гр. София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;
- място на получаване: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 19.02.2018 г. вкл.

2. Приемане на предложенията – до 19.02.2018 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД – гр. София до 19.02.2018 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 19.02.2018 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 20.02.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Повторен конкурс ще се проведе на същото място на 06.03.2018 г. от 10.00 ч. При повторния конкурс оглед на обектите, закупуване и подаване на конкурсна документация ще се извършва до 02.03.2018 г. включително,  при обявените условия.

7. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.