Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци 30.10.2017
Столична община обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ апартамент 30.10.2017
Район "Слатина" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти 30.10.2017
Район НОВИ ИСКЪР обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землището на с. Чепинци 30.10.2017
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на терен за открит охраняем паркинг 27.10.2017
Район "Студентски" удължава първоначално обявения срок за подаване на оферти в публично оповестен конкурс за аптека 25.10.2017
"ДКЦ XX – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет и помещение за медицинска, дентална, медико-дентална и други дейности 25.10.2017
“ВиК” ЕАД – СОФИЯ открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти 25.10.2017
ДКЦ XIII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект – обособена част от четириетажна сграда на „ДКЦ XIII – София” ЕООД 19.10.2017
ДКЦ XIII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет по „Дентална медицина” 19.10.2017