Заглавие Дата на публикуване
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терен за разполагане на преместваеми съоръжения от 24,0 кв.м. 12.04.2017
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на две самостоятелни помещения в постройка 10.04.2017
ДКЦ VIII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на лекарски кабинети, остъклени регистратури, помещения в сутерен и гаражни клетки в сградата на дружеството 06.04.2017
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от недвижим имот 06.04.2017
Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за реализиране на строителството на части от жилищен блок №145 В срещу обезщетение с равностойни обекти върху общински имот 05.04.2017
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи - отпадъци с обща маса 8 240.171 т 04.04.2017
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 11 кв.м. 04.04.2017
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за организиране на ученическо столово хранене - павилион с площ 10 кв.м., находящ се в двора на 159 ОУ „Васил Левски” 21.03.2017
Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда със смесено предназначение, район Овча купел 21.03.2017
Пета МБАЛ – София EАД обявява таен търг за отдаване под наем на кабинет на партерен етаж в сградата на болницата, с площ 19.49 кв.м., за срок 3 години 17.03.2017